یک جهادگر در حوزه زندانیان

از قصه‌ی ما

سید عباس حسینی درسنین نوجوانی با اردوی جهادی در منطقه بشاگرد کارشان شروع شده است.'حوزه خدمت ایشان در زندانها و خانواده های زندانیان میباشد. تمام عرصه های جهادی را به سمت زندانیان برده اند.'تهیه بسته های معیشتی-تهیه جهیزیه برای دختران این خانواده ها- خدمات پزشکی و بهداشتی برای زندانیان [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه دست دردست – جهادگران