یک تالار پذیرای با استفاده های خیرخواهانه

از قصه‌ی ما

علی اکبر خانجانی مدیر تالار پذیرایی ،'خیری که از تالار پذیراییشان استفاده های مختلف خیرخواهانه میکنند برای افراد کم بضاعت و قشر کم برخوردار' درآمدی که ازخود تالار کسب میشود هم بخش مهمی از آن صرف امور خیریه میشود. [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه آدمهای خوب شهر – خیرین