کتاب شهدا برای چه افقی جنگیدند؟

از قصه‌ی ما
Photo ۲۰۲۰-۰۹-۲۲ ۱۳-۰۳-۳۰.jpg

تلاش کردند تا به قول خودشان، ارزش های دفاع مقدس را تبیین کنند؛ نشستیم و دل سپردیم. تلاش کردند تا به قول خودشان، دستاوردهای دفاع مقدس را تشریح کنند؛ نشستیم و گوشت کردیم. انگشت هایشان را تا آن‌جاکه می توانستند باز کردند و افتخار کردند که خاک ایران را حتی به اندازه ی یک وجب هم از دست نداده اند؛ نشستیم و نگاه کردیم. ما نشسته بودیم و ارزش های دفاع مقدس در حال تحقیق و تشریح و ترویج و تبلیغ و تبیین و تثبیت بودند. مانشسته بودیم و خیلی ها دوست داشتند که ما بنشینیم و به خاطرات گوش کنیم. «بنشینیم» و از روی مین رفتن های داوطلبانه، از نماز شب های زیر منوّر، از وصیت نامه نوشتن های کنار اروند، از به خط زدن و به خدا رسیدن، از یخ زدن روی قلّه ماووت ، از سوختن در سه راه شهادت، از قطعه قطعه شدن پشت خاکریز و... بشنویم.

ثمره ی جهاد نسل ایستاده فریاد گر، شده بود نسل نشسته ی یادآور.

برشی از کتاب « شهدا برای چه افقی جنگیدند؟»


منبع

دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی

کتاب یار