کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار

از قصه‌ی ما
کارگاه های خیاطی

بیش از 10 سال است که «سعید عباس زاده» کارآفرینی است که در زمینه ایجاد شغل برای کودکان کار، زنان سرپرست خانواده و افراد بی بضاعت فعالیت می کند. او اقدام به ایجاد چندین کارگاه خیاطی در مناطق مختلف شهر تهران کرده است و در این کارگاه ها ضمن آموزش خیاطی به زنان سرپرست خانوار برای آن ها ایجاد شغل می کند. در حال حاضر 20 نفر از زنان سرپرست خانوار از طریق این کارگاه ها به صورت مستقیم دارای شغل هستند و برای 5 نفر نیز به صورت غیر مستقیم اشتغال زایی شده است.

تصاویر بیشتر

منابع

«کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار». خبرگزاری مهر. 31 مرداد 98