پزشک خیر در حوزه کودکان کار

از قصه‌ی ما
دکتر صفورا شاهپورزاده حیطه فعالیت خیرخواهانه ایشان کمک به کودکان کار از لحاظ پزشکی و بهداشتی است. دانشجوی کشور پاکستان ، 'در دوران دانشجویی با جمعی از پزشکان دانشجو در طرح واکسیناسیون مردم حاشیه نشین و فقیر پاکستانی که اغلب بلوچ هم هستند همکاری کرده و این شروع امور خیرخواهانه و خودجوش ایشان میباشد' بعد از فارغ التحصیلی و برگشت به کشور بطور اتفاقی با آگهی گروهی جهادی از پزشکان در روزنامه آشنا شده و تا کنون در حیطه پزشکی و درمانی مشغول ارائه خدمت به محرومین مناطق مختلف میباشد.

[۱]

  1. شبکه دو – مجموعه آدمهای خوب شهر – خیرین