پارکبان فداکار

از قصه‌ی ما

رمضان نادی بهلولی در پارک شهر،پارکبان بوده اند و سال 1360 در خاموشی های تهران در زمان جنگ توسط قاچاقچیان و مواد فروشان به ضرب چاقو در تاریکی شهر جانشان را ازدست دادند. راوی این سوژه برادرزاده این شخص میباشد. [۱]

  1. آقای فرامرز کیانی