پادگان آموزشی یزد

از قصه‌ی ما

معرفی

برای اعزام رزمندگان مدافع حرم به سوریه چند پادگان آموزشی در کشور فعال است که یکی از آن ها پادگان آموزشی یزد می باشد که ثبت روایت آن می تواند کمک فراوانی به روایت صحیح از مدافعان حرم کمک کند.

منبع

آرشیو دفتر تاریخ شفاهی یزد