میکده ای که مسجد شد

از قصه‌ی ما
مسجدالحسین کاشان

یکی از دست نشاندگان رژیم پهلوی در جاده باغ فین کاشان میکده‌ای دایر می‌کند. در روز عاشورای سال 1392 هجری قمری(1350/12/6 شمسی) آیت‌الله سیدمهدی یثربی در سخنرانی تاریخی دستگاه شاه را عاجز و تسلیم نمود و به شدت علیه فعالیت‌های آن تاخت و در نهایت ایشان در اجتماع انبوه مردم سخنرانی کرد و با گرفتن تایید از حاضران مبنی بر تعطیل شدن این مرکز فساد با یاری مردم محل و دیگر نیکوکاران آن جا را از صاحبش خرید و مسجدی به نام مسجدالحسین علیه‌السلام بنا کرد.