مهدی لزیری

از قصه‌ی ما

وقتی در آموزش و پرورش استخدام شدم، از تهران من را به عنوان سهمیه آذربایجان غربی فرستادند خوی. بازار انقلاب که گرم شد، کار را خوی را رها کردم و آمدم تبریز. بواسطه آشنایی هایی وقتی شهید مدنی تشریف آوردند تبریز، در منزل همشیره بنده اقامت کردند. شبانه روز در خدمتشان بودیم و در بطن حرکت های انقلابی. همراه ایشان دستگیر و تبعید شدم. تا مقطع پیروزی انقلاب اسلامی، تبعید شدیم به قم. تا وقتی شهید مدنی سال ۵۸ به تبریز بر گشتند، در تهران، قم و همدان همراهشان بودم. تبریز که آمدیم به امر آقای مدنی برگشتم آموزش و پرورش. به عنوان کارشناس امورتربیتی استان را راه انداختیم؛ اما همچنان ارتباط روزانه ام با آیت اله مدنی محفوظ بود.

جستارهای وابسته


منابع

دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی