محمود ملکی نمونه‌ی یک صنعتگر موفق ایرانی

از قصه‌ی ما

محمود ملکی نماد یک انسان صنعتگر موفق ایرانی است. قبل از انقلاب برای گرفتن سهام کارخانه‌ی کمباین‌سازی از آلمانی‌ها با آن‌ها مذاکره می‌کند و مجابشان می‌کند که سهام کارخانه را به ایرانی‌ها واگذار کنند. در زمان جنگ در طرح و تحقیقات سپاه فعال بوده. طرح و تحقیقات سپاه یک فهرست 50 تایی از پروژه‌های مهندسی دارد مثل نَهرکَن، تویوتا شنی، پل تله کابینی، بولدزر ضد گلوله، شناور طارق و... بعد از جنگ هم امروز یک کارگاه فعال صنعتی دارد که قطعات خودرو می‌سازد و صد نفر نیروی انسانی مشغول به کار دارد. این انسان بازنشستگی ندارد...