مجروح شدن میرزا

از قصه‌ی ما

محمدعلی ‌شاه که از سلطنت خلع شده بود به ترکمن‌صحرا رفت. ترکمن‌ها با تحریک او طغیان کردند. میرزا هم به طرف گرگان حرکت کرد. در جنگ با ترکمن‌ها گلوله خورد و مجروح شد. ولی به‌دست نیروهای محمدعلی‌ شاه افتاد. او را با کشتی به روسیه بردند. بعد از طرف محمدعلی شاه دستور رسید که او را باید طعمه ماهی‌های دریا کنند. کاپیتان کشتی که مردی مهربان بود از فرمان شاه سرپیچی کرد. او میرزا را برای مداوا به باکو برد.