غواص بازمانده!

از قصه‌ی ما

آقا حسین جعفرزاده بازمانده عملیات کربلای4 هستند که در خاطره ای بیان داشتند که 400 نفر اعزام شدیم و 14 نفر برگشتیم! این عملیات به دلیل اینک که لو رفته بود و خیلی از افراد در این عملیات شهید شده بودند به خانواده و آشنایان آقای جعفرزاده خبر میرسد که ایشون هم شهید شدند و فلذا خانواده و آشنایان به اشتباه مطلع میشوند که ایشون شهید شده است!

در یک مراسم خانوادگی که همه خویشاوندان حضور داشتند، آقای جعفرزاده از جبهه برمیگردند  در این مراسم شرکت میکنند که به هنگام دیدار باعث تعجب همگانی و مخصوصا پدرومادر آقای جعفر زاده میشوند.

حسین آقای جعفر زاده پر از خاطرات و ماجراهای جالب و جذاب از دوران جنگ از عملیات های کربلای4 ،5 هستند و هم اکنون در قشر زحممت کش رانندگان تاکسی شهری مشغول هستند. [۱]

  1. سرکار خانم زینب اسماعیلی