سی تی اسکن مردمی!

از قصه‌ی ما

بیمارستان سرخس دو بال شرقی و غربی دارد که بال شرقی ساخته شده بوده به عنوان بخش عمومی بیمارستان ولی سی تی اس کن نداشته . صحبتی شده بود که تمایل دارند بخش سی تی اسکن رو اضافه کنند و کمک های مردمی هم جمع شده بود ولی برای ساختنش گفتند پیمانکار قراره بیاد شش ماه و قرار هست برای ساخت حدود 180 میلیون تومان هزینه بدهند برای انجام این کار اول دیوارهای ساخته شده رو تخریب کنه تا پیمانکارهای بعدی بیان کار کنن. مردم به این نتیجه رسیدند که خودشون وارد بشوند و گروه های جهادی خودشدون با دست در عرض 11 روز کار را انجام دادیم و بدون صرف پول بیت المال کار مردمی انجام شد. [۱]

  1. آقای قاسم جیم آبادی