سید جمال رسولف

از قصه‌ی ما

سید جمال رسولف - امور تربیتی شیراز و مبارزین انقلابی

برنامه های امورتربیتی فارس در دهه 60 همگی متاثر از واحد سوژه امورتربیتی بوده است که مسئولیت آن با آقای رسولف بوده است. تئاتر، فعالیت در جنگ، سرود، برخورد با گروه های چپ و...همگی براساس سوژه ها و مسائلی که اقای رسولف برنامه ریزی می کرده است انجام می شده است. علاوه براین خود آقای رسولف به عنوان کسی که از سال 48 در دانشگاه شیراز، سپس انرژی اتمی و فعالیت های مبارزاتی و امورتربیتی و انجمن شعر فعال هستند به عنوان یک فرد آگاهی دهنده از فضا بسیار موثر هستند.

از ویژگیهای بارز ایشان سبک زندگی و روش های تربیتی خاص ایشان در مدرسه و مسائل تربیتی می باشد. شرح مختصری از سوژه

Caption text
وقایع تاریخ مکان
دانشگاه شیراز و اتفاقات مبارزاتی آن 48-52 شیراز
حضور در انرژی اتمی تهران و اصفهان 52-56 تهران و اصفهان
فعالیت های مبارزاتی 56-57 شیراز اصفهان
حضور در مدارس و امورتربیتی و فعالیت های آن 58-64 شیراز حضور در نهضت سوادآموزی شیراز 64-66 شیراز