زنان پاسدار

از قصه‌ی ما

خاطرات زنان پاسدار میتواند جذاب باشد.

فاطمه چراغ‌بیگی و زهرا نبات ریز از جمله زنان پاسدار کاشانی هستند.

منبع

دفتر تاریخ شفاهی کاشان