روستای زکات پردازان

از قصه‌ی ما
پرداخت زکات توسط مردم روسی لمعه دشت


قرآن هنگام وصف مردم این جهان و آن جهان، مراحل سه گانه ای را برای رشد و شکوفایی معنوی و پیشرفت اخلاقی آنان ترسیم میکند که عبارت اند از: پذیرش حقیقت، باور حقیقت و عمل به حقیقت. آنگاه میگوید «پرداخت کنندگان زکات» یا کسانی که در رعایت حقوق اقتصادی دیگران دقیق اند، مردمی هستند که به این مراحل سه گانه یکی پس از دیگری دست می یابند. حال میتوان مردم «روستای لمعه دشت » در استان اردبیل را میتوان جزء این افراد رستگار جا داد. آنها هر ساله زکات گندمی را که با زحمت، تلاش و مراقبت شبانه روزی به محصول رساندند، به کمیته امداد امام خمینی (ره) میپردازند.


"تصاویر بیشتر"


منابع

«زکات؛ شکرگزاری سخاوت زمین». خبرگزاری مهر. 21 مرداد 97