خیر در خیریه بیمارستان بازرگانان

از قصه‌ی ما

دکتر ناصر ایروانی منش رئیس بیمارستان بازرگانان(خیر):

'این بیمارستان وقف عام میباشد' اوایل دهه 20 'گروهی از بازرگانان خیر و نیکوکار خیریه ایی را تشکیل داده اند بنام خیریه بازرگانان' دختر یکی از این خیرین بانام نصرت الملوک کاشانچی که جز اولین پزشکان دانشگاه تهران میباشد طرح تاسیس این بیمارستان را به خیریه ارائه داده در سال 1325 مجوز ساخت بیمارستان صادر و دیماه سال 28 به بهره برداری میرسد.بیمارستان را وقف عام میکنند و عنوان وقف را هم اقشار ضعیف جامعه اعلام میکنند.'بسیاری از کمک های خیرخواهانه از طریق درمانگاه همین بیمارستان بخاطر اعتمادسازی موقوفه به دست نیازمندان میرسد.'از جمله کمک های تهیه جهیزیه-کمک های نوشت افزاری-کمک معیشتی ولوازم زندگی

[۱]

  1. شبکه دو - حس مشترک - خیرین