حضور کوتاه قامتان در بیمارستان کرونایی

از قصه‌ی ما
Kootahghamat.jpg

کوتاه قامت اند اما همتشان بلند است؛ جمعی از اعضای انجمن کوتاه قامتان بلند همت برای شادی بیماران کرونایی در بیمارستان بقیه الله (عج) تهران حضور پیدا کردند. بیماران با دیدن آنها روحیه ی دیگری پیدا کردند و همه برای دیدنشان مشتاق بودند. یکی از اعضای این انجمن میگوید: «وقتی به طور معمول کسی در خیابان به ما بیش از حد نگاه میکند، ما ناراحت میشویم. اما در این بیمارستان وقتی بیماران برای دیدن ما می آمدند، بسیار خرسند میشدیم.»

فیلم خبری فیلم 2

منابع

«کوتاه‌ قامتان در بخش کرونا». خبرگزاری صداوسیما. 20 اردیبهشت 99.

«خاطرات کوتاه‌قامتان از حضور در بیمارستان کرونایی‌ها / کرونا گول ظاهر ما را خورده». خبرگزاری فارس. 29 اردیبهشت 99.