جهادگری فعال در حوزه کودکان کار

از قصه‌ی ما

حانیه احمدی که در حوزه کودکان کار فعال هستند.در حیطه آموزشی-پزشکی و بهداشتی-روانشناسی و همزمان آموزش به این کودکان به خانواده های این جامعه هدف هم رسیدگی می شود.بخش دیگر فعالیتشان 'آموزش مهارتهای تخصصی به این کودکان است برای کارآفرینی و اشتغالزایی این قشر و خانوادهایشان،'در حال حاضر 30 کودک تحت پوشش دارند و مرکز فعالیتشان منطقه 10 تهران میباشد. [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه دست دردست – جهادگران