جهادگری جانباز

از قصه‌ی ما

محمد مجیدی آزاده و جانباز جهادگر از سال 96 در گروه جهادی مکتب حاج قاسم مشغول خدمت هستند.'در حیطه عمرانی - معیشتی - درکمک به مدافعین حرم و در حوزه فرهنگی اجتماعی فعالیت میکنند.' [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه آدمهای خوب شهر – خیرین