جهادگری با پرداخت جرائم مالی

از قصه‌ی ما

دکتر مصطفی شجاعی در سال 98 از مراسم اربعین فعالیتشان شروع شده است.'حیطه فعالیت ایشان پرداخت جرائم مالی زندانیان میباشد.'در اربعین 99 با شروع کرونا دو زندانی جرائم غیر عمد را آزاد کرده اند. پرداخت دیه 200 میلیونی،بدهی بانکی یک خانواده از زندانیان را با هماهنگی دیگر خیرین تسویه کرده اند. [۱]

  1. شبکه دو – مجموعه دست دردست – جهادگران