جنگ ماهم عاشورایی بود

از قصه‌ی ما

سرتیپ دوم پاسدارعباس علی شاهی ازاعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میباشد که به تازگی بازنشسته شده است.ایشان ازسال 1364 دبیرستادپشتیبانی جنگ بوده وارتباط تنگاتنگی باایستگاه صلواتی داشته است. مصاحبه ای با عباس علی شاهی: چه شد که واردستاد پشتیبانی جنگ شدید؟

بعدازسال 63 حملات عراق ودشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی گسترده شده بود، باتوجه به اینکه حضرت امام راحل وعظیم‌الشان تصمیم گرفتند که تمام کشوررادراختیارجنگ بگذارند، فرمان تشکیل ستادپشتیبانی جنگ راصادرکردند .ازجنبه حکمی که ولی فقیه داداختیارات زیادی رابه ستادپشتیبانی جنگ دادندکه درآن زمان باترکیب مناسبی به ریاست مقام معظم رهبری شکل گرفت وسپس بهترتیب دراستانها، شهرستان‌هاوبخش‌هاشروع بکارکرد .این به خاطراین بودکه عملاًدولت وملت هماهنگ باهم امکانات مردمی ودولتی رابرای جنگ بسیج کنند. اختیارات زیادی به ستاددادندودرآنزمان تشکیلات منسجمی شکل گرفت وخوب هم عملکرد. درآن زمان ستاداگرمصوبه‌ای داشت برای تمام ادارات ووزارتخانه‌هالازم‌الاجرابود، این نشان ازقدرت بالای ستادداشت واین اختیارات ناشی ازحکم ولایت فقیه بود.

دراستان لرستان ستادچگونه شکل گرفت؟

درهمه استان‌هابنابرابلاغی که ازطرف مرکزارسال شده بودقرارشدکه ترکیبی متشکل ازنماینده ولی فقیه به عنوان رئیس ستادپشتیبانی که نماینده ولی فقیه دراستان آیت الله میانجی بودند، استاندارکه اینجاآقای جهرمی بودند،فرمانده سپاه، یکی ازاعضاءشورای جهادسازندگی، فرمانده ارتش ویک نفرهم به عنوان دبیرستادپشتیبانی جنگ بامعرفی سپاه پاسداران که بنده بودم،ستادپشتیبانی جنگ راشکل دهند. قبل ازاین که ستادپشتیبانی رسماًشروع به فعالیت بکند، دراستانهابخشهایی به عنوان ستادجنگ تشکیل شده بودکه بنده قبل ازسال63 به دبیریستادجنگ استان انتخاب شده بودم البته نه به رسمیتی که ستادپشتی بانی داشت، بنده ازطرف سپاه معرفی شده بودم و تشکیلاتی راه افتادبودوبعدازرسمیت یافتن دبیرخانه ستادپشتیبانی مافعالیت راادامه دادیم. درابتداکمیته‌هایی درستادپشتیبانی ایجادکردیم، ازجمله کمیته جذب کمک‌های مردمی،کمیته جذب نیروهای انسانی اعم ازاداری ومردمی،کمیته مالی، کمیته فنی ومهندسی وکمیته ایثارگران .نمایندگانی ازارتش، سپاه،جهادسازندگی وادارت مرتبط درستادمشغول به کارشدندوفعالیت دبیرخانه شروع شد. ازابتدای سال64باتصویب ستادپشتیبانی جنگ استان ماموریت پیداکردیم درتمام فرمانداری‌هاوبخشداری‌هااین تشکل راساماندهی کنیم، اینکارانجام شدوشروع به فعالیت کردند.بااین اقدام گستره فعالیت مابه بخش‌هاهم می‌رسید.

وظیفه کمیته‌های شکل گرفته درستادچه بود؟

وظایف درکمیته‌هابه صورت جداگانه تعریف شده بود، اصل فعالیت ستاداین بودکه تشکیلات اداری ومردمی رادرخدمت جنگ بگذارد. مثلاًکمیته جذب کمک های مردمی درارتباط باصنوف، روستاییان، اداری هاوکلاًتمام تشکلهای مردمی اقدام می‌کردوآنهاراجمع آوری می‌کردودرقالب کاروانهای بزرگی به جبهه اعزام می‌کرد.گاهی نیازبودبرای تقویت توان رزمی ازظرفیت ادارات هم استفاده بشود. چون دنیای استکبارازهرنظرماراتحریم کرده بود، بعضی ازنیازهای جبهه رااز کمک هایادارات تامین می‌شد؛ بولدوزر، کامیونو…راازادارت می‌گرفتیم ودراختیارجنگ قرارمی‌دادیم. می‌توان گفت مسئولیت اصلی، سازماندهی وهدایت امکانات وکمک‌های دولتی ومردمی اعم ازنیروی انسانی ومالی به جبهه بود.

ضرورت شکل‌گیری ایستگاه صلواتی درچه بود؟

قبل ازتشکیل ستادپشتی بانی جنگ باتوجه به اینکه خرم‌آباددرمسیر حرکت نیروهابه سمت جنوب و گاهاًغرب قرارگرفته بودونیازبودکه نیروهایی که ازشمال کشوریاجاهای دیگربه وسیله ماشین می‌خواستندازخرم‌آبادعبورکنندبرای رفع خستگی وتجدیدقواتوقف کنند؛ لزوم وجودایستگاه صلواتی در این مکان احساس می‌شد. دوستان مادر مسجدقائم فعالیت‌های غیررسمی خودرابابرپایی ایستگاه صلواتی درمسجدآغازکرده بودندوجرقه اصلی اینکارتوسط آن‌هازده شده بود. ایستگاه قبل ازرسمیت، دربین رزمندگان جایگاه خاصی داشت.

آیت‌الله میانجی فرمودند: اگرهمه دنیابه یک حبه خرماتبدیل شود، خوب استکه آن خرمارارزمندگان میل کنند. واقعاًدوستان مادرمسجدقائم شوروحال خوبی راایجادکرده بودند و به خوبی ازرزمندگان استقبال می‌کردند.

وظیفه ستاد در قبال ایستگاه چه بود؟

مابایدحمایت می‌کردیم. قراربودکارایستگاه مردمی باشدومانمی‌خواستیم بادخالت خودفضااداری بشود.نیروهای ایستگاه کمک‌های مالی مردمی راجمع آوری می‌کردندوچون درآن زمان همه چیزکوپنی بودباهماهنگی‌های ماموادغذایی دراختیارایستگاه قرارمی‌گرفت.گاهاًجمعیت زیادی مانندرزمندگان سپاه حضرت محمد(ص) به ایستگاه می‌آمد، مابامجوزستاد،کمک‌های نقدی و موادغذایی به ایستگاه می‌کردیم.در این مواردخاص باراهنمایی ورانندگی ومدیران شهری هماهنگمی‌شدتابه خاطرجمعیت زیاداخلالی درامورایجادنشود. به خاطرتوجه آیت‌الله میانجی به ایستگاه همیشه ازمن پیگیرامور ایستگاه بودندوتاکیدداشتندکه ایستگاه حمایت بشود.

گویاستادماهانه مبلغ 60 هزارتومان به ایستگاه پرداخت می‌کرده است؟

آن مبلغ برای امورجاری ایستگاه بود.کاربااین مبلغ پیش نمی‌رفت، گاهی مابیشازاین رقم کمک می‌کردیم.نیروهای ایستگاه بابازاررابطه داشتندوازآنجاکمک می‌گرفتندولی ازخودشان هم کمک می‌کردندواین علاوه برکاراجرایی بود. خادمین شبانه روزکارمی‌کردندوحتی خواهران هم نقش داشتندودربسته بندی وتفکیک اجناس اهدایی خیلی به ماکمک می‌شد.

چگونه ازورودرزمندگان مطلع می‌شدید؟

به دلیل مسائل امنیتی وخطرحمله هوایی به کاروان های اعزام نیرو؛ به صورت مخفیانه به مااطلاع می‌دادند.ماباآقای معماری مرتبط بودیم وایشان بارعایت مسائل امنیتی آمادگی راایجادمی‌کردند.

درموردانتقال ایستگاه به مسجدروستای طالقان بفرمائید؟

خرم‌آبادچندروزیکبارموردحمله هوایی قرارمی‌گرفت، چندبارنزدیک ایستگاه هم مورداصابت قرارگرفت. خادمین ایستگاه پیشنهاددادندکه ایستگاه به جایی دیگرمنتقل شود، این موضوع درستادمطرح شدوبه تصویب رسید. ایستگاه به مسجدطالقان منتقل شدوبه فعالیت ادامه داد. پس از بازگشت ایستگاه به مسجدقائم اهالی روستای طالقان ایستگاه راحفظ کردندو به کارخودادامه دادند؛ ولی باوسعت کمتر.

از سرکشی های خودبه ایستگاه بگوئید؟

مامرتب به ایستگاه سرکشی می‌کردیم، چون مطلع بودیم که رزمندگان چه زمانی حضوردارندوگاهی صداوسیما را به آنجا می‌بردیم برای ضبط برنامه.

از خاطرات خود بگوئید؟

همه 8 سال جنگ خاطره است. امام(ره) فرمودند: این جبهه‌هادانشگاه اند. پشت جبهه‌هاهم دانشگاه بودند. مردم مادرخرمآبادبه خاطربمباران هاوحملات هوایی خیلی تحت فشار بودند. ولی ذره‌ای اراده مردم خدشه‌دار نشد. چون شهرمابه جبهه وصل بودهمواره کمک های زیادی به کاروان های اعزامی صورت می‌گرفت. اتفاقات زیبازیادبود.

درحالی که 23 کشوربامامی‌جنگیدند، دنیای استکبارنتوانست یک وجب ازخاک مارابگیرد، چون یک طرف امام(ره)بودوطرف دیگر مردمی عاشق. درموردی امام اعلام فرمودند که درجبهه نیروکم است، هجوم مردم به جبهه‎هاآنقدر زیاد بود که ما نمی‌توانستیم آنها را سازماندهی کنیم. تنها در عاشورااین نمونه راداشته‌ایم، عده‌ای قلیل برعده‌ای کثیر پیروز شوند. جنگ ماهم عاشورایی بود. همه ثابت کردندکه،اگرپشت سرولایت فقیه حرکت کنندهمه چیزدرپی آن می‌آید.

جستارهای وابسته

منابع

دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی