تولیدکننده مرکبات

از قصه‌ی ما

بیش ز نیمی از پرتقال تولید شده در کشور در استان مازندران تولید می شود.متوسط برداشت پرتقال در استان 20 تن در هکتار است اما مجید حسین زاده با 'مدیریت صحیح و بکارگیری روش های نوین باغداری' توانسته اند از هر هکتار 60 تن برداشت کند.'رمز موفقیت خود را تلاش وپشتکار و صداقت' میداند.که توانسته رکوددار این محصول در استان باشد.'در کنار امر تولید در زمینه بسته بندی-نگهداری و صادرات انواع مرکبات هم فعال می باشد.' [۱]

  1. شبکه یک - رکوداران کارآفرین