تصویرگر چهره زنانه جنگ

خیرالنسا صدخروی

خیرالنسا

متولد روستای صدخَروِ سبزوار بود. سال منی 5 تومان را به یاد داشت. همان سالی که روس ها به سبزوار آمده بودند و حضورشان قحطی راه انداخت. از دوره رضا خان و کشف حجابش یعنی چند سال قبل تر از سال منی 5 تومان هم خاطره ها تعریف می کرد. بهائی های صدخرو را به چشم دیده بود و شور انقلابی مردم در ایام مبارزه با طاغوت را به خاطر می آورد. جنگ که شروع شد چادرش را به کمرش بست و رفت به خط مقدم؛ خط مقدم پشتیبانی جنگ.

پای دیگ و تنور

خیرالنسا، آن پیرزن سرد و گرم چشیده صدخروی، روستایش را به بزرگترین پایگاه روستایی پشتیبانی جنگ تبدیل کرد. خیلی از زنان صدخروی را پای کار آورد و نان سال های جنگ را در تنورهای ساده‌ روستایشان پخت. غیر از نان، مزه کلوچه ها و مرباهای پخته شده در صدخرو هم زیر دندان رزمنده ها رفت. او با همراهی سایر زنان روستایش چهره زنانه جنگ را به تصویر کشید. خیرالنسا صدخروی در بامداد روز 22 آذر سال 1399 از دنیا رفت. مستند خیرالنسا درباره فعالیت های این بانوی مجاهد به کارگردانی علیرضا باغشنی ساخته شده است.

منبع

کتاب ایام سبزوار