انگشتر تبرک حاج قاسم

از قصه‌ی ما

گروه جهادی دست حاج قاسم گروهی است که به تهیه و توزیع بسته‌ّای ارزاق برای محرومین خوزستان می‌پردازند. افرادی که در این گروه مشغول فعالیت‌های جهادی هستند پس از شهادت حاج قاسم بسیار متاثر می‌شوند. یکی از نوجوانان این گروه نیز از حاج قاسم سلیمانی درخواست انگشتر تبرک می‌کند و حرزی از او به تبرک می‌گیرد و پس از شهادت ایشان بسیار متاثر میشود.

جستارهای وابسته

منابع

[جهادگران]