استادهنر و فلسفه

از قصه‌ی ما

شهید علی جمالپور است وی در سال ۱۳۳۸ در خوزستان دیده به جهان گشود و عمر کوتاه و پر بارش آثار فرهنگی از زنده ای از خودش به یادگار گذاشت مدارس ، مساجد، دانشگاه ها، کارخانه ها و ارگان ها و سایر مراکز خوزستان هیچ‌گاه یاد تعالیم و مجالس سخنرانی این بزرگوار را فراموش نخواهد کرد و سرانجام در بیست و پنج دی ماه 1365 در عملیات کریلای پنج به شهادت رسید.فعالیت های شهید در ارتباط با یک حرکت پردامنه در انسان سازی و کادر سازی برای انقلاب و شکل دهی جبهه فرهنگی هنری انقلاب در اهواز طی سال های پس از انقلاب تا شهادتش به همراه شهیدان سید حسین علم الهدی و سید مهرداد مجد زاده می توان اشاره کرد و کتاب فاخر چهار مقاله نیز می توان اشاره کرد.

سوابق کار

ین شهید در فاصله سال های ۶۰ تا ۶۵ به عنوان یکی از اساتید معارف و فلسفه در سطح دانشگاه شهید چمران اهواز تدریس می‌کرده و جلسات تدریس او با استقبال بیادماندنی دانشجویان برگزار می شد و نظریات فکری و اندیشه‌ای شهید جمالپور در راستای تفکرات بزرگانی چون شهید مطهری بود علی جمالپور توانست با نقد اساسی بر جریان‌های فکری پوچ و بیهوده جایگاه اسلام را به خوبی تبیین کند.

شهید علی جمالپور استاد فلسفه و عرفان و مفسر قرآن استاد هنر و تئاتر و شعر که کتاب ایشان به نام چهار مقاله در رد نظریات مارکسیستی کتابی ارزشمند و قابل تامل با توجه به جوان بودن ایشان میباشد.

جدول شماره 15
15 16 17
مثال شهید مثال
مثال مثال مثال
مثال مثال دفاع مقدس

منبع

https://www.ilna.news/