یاسمین رضائی

خانم یاسمین رضایی عضو بسیج بوده است و در کاروان زینب به خانواده شهدا سر میزده برای رزمنده ها پیشانی بند دوخته و در بیمارستان گازها را استریل میکرده. باکلاسهای شهید جمالپور و علم الهدی آشنایی داشته و در آنها شرکت میکرده.