محمدحسین آراسته، جهادگری با معلولیت 70 درصدی

محمد حسین آراسته، جهادگر خستگی ناپذیری که با وجود معلولیت مادرزادی 70درصدی اولین مسئول پشتیبانی جنگ یزد بودند که مدیریت و پیگیری های ایشان زبانزد است. ایشان از نظر حرکتی با مشکل جدی روبرو هستند، هم چنین از نظر تکلم هم به صورت خیلی واضح نمی توانند صحبت کنند.

کتاب خستگی ناپذیر

این کتاب به نگارش محمد رضا كلانتري سرچشمه و اميرحسين كلانتري سرچشمه روایتی از زندگی و فعالیت های حاج محمدحسین آراسته در ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی استان یزد است.کتاب سیتی

منبع

دفتر تاریخ شفاهی یزد