زینبیه‌ی اهواز

محلی که در هشت سال دفاع‌مقدس، استراحت گاه رزمندگان بود و تامین غذا، لباس و موارد دیگر پشتیبانی جنگ را برعهده داشت. مثل تهیه‌ی غذا، تهیه‌ی تابوت، تهیه‌ی کفن و مواردی از این قبیل.