gheseyemaa:سیاست محرمانگی

از قصه‌ی ما

شرایط عمومی درج مطلب در وبسایت قصه ما:

عزیزانی که قصد ثبت سوژه خود در این سایت دارند میبایست شرایط و تعهد نامه ذیل را خوانده و نسبت به آن متعهد شوند

۱- بدینوسیله اینجانب کلیه مطالب ارسالی یا درج‌شده خود در سایت قصه ما را جهت نشر و تاثیر سوژه های مردمی در آثار هنری به مجموعه مؤسسه فرهنگی هنری مطالعات جبهه فرهنگی که در راستای اشاعه این فرهنگ فعالیت دارد، در قبال دریافت کتاب صوتی در سایت عماریار هبه نمودم.

۲- کلیه حقوق مادی و معنوی متصورۀ عرفی و قانونی دیگر خود راجع به تمامی مطالب ارسالی یا درج‌شده خود در این سایت را از خود سلب و ساقط نمودم.

۳- مؤسسه فرهنگی هنری مطالعات جبهه فرهنگی و کلیه خوانندگان وبسایت قصه ما مجاز خواهد بود که همه‌گونه تصرف و دخالتی در مطالب ارسالی یا درج‌شدۀ اینجانب در این سایت بنمایند یا از مطالب ارسالی ایده‌برداری نموده یا عیناً، جزئاً یا تماماً در آثار مکتوب، نمایشی، مستند و … مورد استفاده قرار دهند.

۴- مؤسسه فرهنگی هنری مطالعات جبهه فرهنگی، حق استفاده انتفاعی از مطالب ارسالی یا درج‌شدۀ اینجانب در سایت قصه ما را دارد.

۵- اینجانب مسئولیت صحت و سقم مطالب ارسالی یا درج‌شده خود در این سایت را می‌پذیرم و همچنین اقرار می‌نمایم که مطالب ذکرشده، متعلق به خودم است یا اجازه نقل آن را دارم و مطالب ارسالی اینجانب تعرضی به حقوق اشخاص ثالث نمی‌نماید.

۶- درصورتیکه خاطره یا سوژه درج‌شده در سایت، متعلق به دیگری باشد، اینجانب متعهد هستم به این موضوع در سایت یا وبلاگ اشاره نمایم.

۷- کلیه حقوق مادی و معنوی مترتب بر هرگونه آثار مکتوب، نمایشی، مستند و … که از ایده‌های مندرج در مطالب ارسالی یا درج‌شدۀ اینجانب در وبسایت نشأت می‌گیرد، متعلق به سازندگان یا ایده‌پردازان آن است و اینجانب هیچگونه ادعایی در این خصوص ندارم.

شرایط عمومی استفاده از سوژه های درج شده در وبسایت قصه ما:

هریک از سوژه های ثبت شده در این سایت دارای مشخصات خود سوژه، نقل کننده سوژه و سایر اطلاعات و جزئیات تکمیلی است. برای دریافت این جزئیات و استفاده از هریک از سوژه ها در آثار هنری خود، میبایست ازطریق شماره تماس های ۴۲۷۹۵۰۵۵-۰۲۱ و ۰۹۹۱۰۵۰۷۶۱۴(واتساپ) ارتباط بگیرید.