نمایش مبدأ برای شهیدی که «صدام» برای سرش جایزه تعیین کرده بود

از قصه‌ی ما

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

بازگشت به شهیدی که «صدام» برای سرش جایزه تعیین کرده بود.