سالن مقدس

سالن پیش‌آهنگی که بعد از انقلاب به سالن بسیج تغییر نام پیدا کرد. در میدان زند قرار داشت و در مرکز شهر. با شروع جنگ تحمیلی این سالن محل اعزام رزمندگان سبزوار به جبهه بود. رزمنده‌ها در سالن بسیج سازماندهی می‌شدند، لباس، تجهیزات و کارت جنگی می‌گرفتند. خیلی از رزمنده‌ها از روستاها آمده بودند و چون جای خواب نداشتند در همان سالن می‌خوابیدند و صبح به مناطق جنگی اعزام می‌شدند. همیشه سالن بسیج پر از رزمندگانی بود که منتظر اعزام به جبهه هستند. در محوطه سالن، آشپزخانه‌ای بود که غذای رزمندگان در آنجا تهیه می‌شد. روی دو دیوار سالن مطالبی از امام نوشته شده بود. سالن بسیج، هم مکانی برای تجمیع رزمندگان و اعزام نیرو به جبهه بود و هم سالنی برای برگزاری فعالیت‌های هنری. فعالیت‌های هنری سالن بسیج را هم رزمندگانی چون شهید صفرعلی معنوی انجام می‌دادند. رزمنده‌ها می‌گفتند: «این سالن قداست خاصی دارد.» به هنرمندان توصیه می‌کردند کارهایی را انجام دهید که حرمت شهدا را حفظ کند و با وضو داخل سالن بروید چون این‌جا، محل حضور شهدا بوده است.

منبع

کتاب ایام سبزوار